XYZ

Zák. 618/2003 (Autorský zákon).

§ 23 odsek 1):

(1) Právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny podľa § 18 ods. 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.
To chápem tak, že ak kúpite software, môžete ho v SR ďalej predáť bez súhlasu autora. Teda typické obmedzenie Microsoftu, že OEM verzie softwaru nemožno predať je týmto zákonom vylúčené. Otázne je, či laický pojem kúpy softwaru je prevodom vlastníckeho práva k jeho rozmnoženine (čo mi pripadá logické) alebo znamená len kúpu licencie.


§ 37 odsek 4):

(4) Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno zmluvne vylúčiť.
V paragrafe špecificky popisujúcom počítačové programy je to trocha divné. Strojovým kódom sa tu totiž myslí vykonateľný binárny kód (vid. § odsek 8). Z toho mi vyplýva, že zmluvne nemožno obmedziť kopírovanie softwaru. Pozor, ale na obmedzenia zákona týkajúce sa súhlasu autora na vyhotovenie rozmnoženín - odsek 3 § 37.


§ 40 odsek 2):

(2) Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
Otázne podľa mňa je, či licencia zobrazená na obrazovke počítača počas inštalovania programu je písomnou formou v zmysle tohoto zákona.


§ 59 odsek 1):

(1) Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto na získanie majetkového prospechu poskytovaním služieb či iným spôsobom vyvíja, vyrába, ponúka na predaj, nájom alebo vypožičanie, dováža, rozširuje alebo využíva pomôcky výlučne alebo čiastočne určené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona.
Z toho my vyplýva, že akýkoľvek nástroj potenciálne použíteľný napríklad na obídenie ochrany pred kopírovaním je zásahom do autorského práva. To je napríklad ľubovoľný debugger.